Dofinansowanie

Milbor spółka z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Urządzenie rozdzielające i podające opakowania/tacki”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Oś priorytetowa I. Badania, Rozwój I Komercjalizacja Wiedzy, Działanie I.2 Inwestycje Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw, Typ Projektu 1.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie innowacyjnego integrowanego podajnika do tacek opartego na  mechanizmie rozdzielającym opakowania, który umożliwi osiągniecie pożądanych prędkości przy jednoczesnym wyeliminowaniu błędów. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych w wyniku których zostanie skonstruowany ww. mechanizm który cechował się będzie dużą prędkością podawania tacek, możliwością rozdzielania tacek trudno denestowalnych oraz wyeliminuje błędy przy ich podawaniu.

Całkowita wartość projektu: 2 300 110,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 277 150,00 PLN

 

 

Dofinansowanie Unia Europejska